top of page

ONZE VISIE

Op onze school werken wij met ZILL (Zin in leren, Zin in leven).
Dit leerplan heeft 5 grote krachtlijnen.
Hieronder vind je hoe wij die vijf krachtlijnen invullen binnen onze school. 

icon_kwalkenm-02.png

OPDRACHTEN VOOR DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL (OKB)  

EN DE KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL ALS FUNDAMENT 

Wij zijn een katholieke basisschool. Veel van onze kinderen hebben echter een ander geloofsovertuiging. Toch vinden we het als school belangrijk dat we onze inspiratie halen uit het geloof. Het voorleven van deze overtuiging vinden we belangrijk. We hebben hierover een open communicatie met de ouders : ouders weten waar onze school voor staat, wat ze kunnen verwachten over de lessen godsdienst.  


We vinden het heel belangrijk dat kinderen op een respectvolle manier met elkaar leren omgaan. Wij als leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie. Kinderen “bootsen de voorbeelden na” die ze zien. Het respect zien we breed : respect voor elkaars eigenheid, godsdienst, cultuur, maar ook respect voor het materiaal van elkaar en van de school.  We vragen ook respect van de ouders naar ons als team, een goede samenwerking vinden we zeer belangrijk, en dit kan enkel in een vertrouwde, respectvolle sfeer. 


We willen een zorgzame school zijn. De kinderen die ons toevertrouwd worden komen vaak uit een moeilijke thuissituatie. Ouders weten niet altijd raad met hun kind, hebben vaak veel vragen over de opvoeding van hun kind. We helpen hen hierbij waar we kunnen, vooral met raad, soms met daad. We hebben een netwerk van organisaties waar we ouders en kinderen kunnen naar doorverwijzen bij hulpvragen. 

icon_kwalkenm-01.png

DE HARMONISCHE ONTWIKKELING VAN ELKE LEERLING STAAT VOOROP

Samen werken wij aan de toekomst van onze leerlingen. We willen de ons toevertrouwde kinderen goed voorbereiden op de wereld waar ze in leven, en het zullen moeten waarmaken . Deze wereld is multicultureel, complex, veeltalig… Vanaf de onthaalklas proberen we de kinderen zelfredzaam te maken. Zelfredzaamheid loopt als een rode draad door de schoolloopbaan van de kinderen. Hun plan trekken, op een positieve manier, daar investeren we veel tijd in. Het verwoorden van hun gedachten, gevoelens, vragen krijgt veel aandacht. Kinderen krijgen zelf ook verantwoordelijkheden die ze aankunnen. Ouders hebben mooie dromen over hun kinderen, we helpen die dromen realistisch in te vullen, samen met het kind en de ouder. 


De wereld waarin wij, en onze kinderen, leven is vaak chaotisch en weinig overzichtelijk. Dit kan bedreigend overkomen. Kinderen hebben weinig houvast. Ook thuis verloopt het leven niet altijd gestructureerd. Daarom willen we de kinderen op school structuur bieden, en zo veiligheid en geborgenheid. We merken dat hier een grote nood schuilt. Door ook in de klas, de speelplaats, de rij, het lesverloop gestructureerd te laten verlopen willen we de kinderen beter voorbereiden en betere kansen op slagen bieden. 

icon_kwalkenm-03.png

DE SCHOOL IS EIGENAAR VAN HET LEERPLAN

De voertaal op school is het Nederlands. In de klas spreken we Nederlands, de hele dag. We moedigen de kinderen aan om onze taal zo goed mogelijk te spreken. We bieden hiervoor aantrekkelijke materialen aan, bieden veel kansen om de taal, die meestal niet hun moedertaal is, te oefenen. We moedigen ouders ook aan om het Nederlands te leren of te oefenen. We spreken ouders zeker in eerste instantie aan in het Nederlands. In de mate van het mogelijke doen we een beroep op tolken bij oudercontacten. We vragen van ouders een engagement om het Nederlands een plaats te geven, ook thuis.

icon_kwalkenm-04.png

WE STREVEN NAAR KWALITEITSVOL ONDERWIJS 

De motivatie om te leren is nodig om tot leren te komen. Kinderen zijn niet allemaal even gemotiveerd om iets te leren. Daarom hechten we veel belang aan het motiveren van de leerlingen voor ze aan een taak beginnen. We proberen aantrekkelijke en uitdagende taken te maken. We hebben hiervoor uitdagend materiaal in de klas (handboeken, werkboekjes, prentenboeken, ICT-materiaal,…), waar we volop gebruik van maken. Kinderen worden ook bevraagd wat hen interesseert, waarover ze willen leren. Dit kan niet altijd gevolgd worden, maar we proberen er rekening mee te houden.


We zorgen voor een veilig klasklimaat, een vertrouwde omgeving waar ze zich goed en thuis voelen. Om deze kwaliteit te bewaken, gaan onze leerkrachten ook op regelmatige basis op bijscholing.  Zo blijven ook zij up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs van vandaag en morgen.

icon_kwalkenm-05.png

ZILL LEGITIMEERT 

Onze school werkt met dit leerplan aan de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het basisonderwijs die de minimumdoelstellingen zijn voor de vlotte overstap naar het secundair onderwijs. Een leerplan dat door de inspectie werd goedgekeurd.

ervaringskansen geleid spelen en leren.png

PARTICIPATIE

Tot slot vinden wij ook participatie een belangrijke bouwsteen binnen onze school. 

Er zijn een aantal actoren die actief meewerken aan de school.  

Er is het leerkrachtenteam, de mensen die opvang verzorgen, de kinderen, de ouders. Iedereen heeft medezeggenschap op school. De leerkrachten hebben regelmatig  personeelsvergadering. Dit is een overlegorgaan waar samen afspraken gemaakt worden over de werking van de school. 


De leerlingen zijn verenigd in een leerlingenraad. Deze raad komt ook regelmatig samen. Er worden onderwerpen besproken die de leerlingen aanbelangen (vb speelplaatswerking…). De leerlingen leren hier hun verantwoordelijkheid opnemen, discussiëren over een thema en een compromis sluiten. 

 Ook ouders zijn een belangrijke pijler. Ouders worden vertegenwoordigd in het oudercomité. Daar hebben zij hun inbreng in de schoolwerking.  


Er is ook een schoolraad die samengesteld is uit vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap. Deze raad treedt adviserend op tegenover het schoolbestuur. 

 Eén van de ouders zetelt ook in het Lokaal Bestuurscomité. Dit is een onderdeel van het schoolbestuur. 


We organiseren ook praatcafés, waar ouders samen kunnen praten of geïnformeerd worden over onderwerpen die hen aanbelangen. 

Een school maak je niet alleen.  

bottom of page